Stichting Ossenbeemd

De Ossenbeemd is een zelfstandige stichting (Stichting Natuur- en Milieueducatiecentrum de Ossenbeemd) met een klein bestuur. De activiteiten van de stichting worden volledig uitgevoerd door vrijwilligers. Wil je misschien ook vrijwilliger worden? Klik hier voor meer informatie.

Onze vrijwilligers zijn georganiseerd in een aantal werkgroepen t.b.v. de verschillende werkzaamheden:

Werkgroep Groen & Techniek

Deze werkgroep verzorgt en onderhoudt waar mogelijk, het terrein en het bezoekerscentrum. Ook het verzorgen van de dieren gebeurt vanuit deze werkgroep.

Jaarlijks maakt de werkgroep een planning voor specifieke werkzaamheden. Leden van deze werkgroep kunt u ten allen tijde tegenkomen, maar de woensdagmiddag is hun vaste werkmiddag.

Werkgroep Scholengidsen

Deze werkgroep verzorgt de schoolexcursies voor groepen van de basisscholen en het v.o. Zo ook de opdrachten bij de Kabouterroute en de seizoenstafel in het bezoekerscentrum.

Werkgroep gastvrouwen en –heren

De werkgroep gastheren en –vrouwen zorgt ervoor dat tijdens openingstijden altijd een gastheer of –vrouw aanwezig is om je te woord te staan, zo nodig wat wegwijs te maken of een kop koffie e.d. te schenken.

Werkgroep evenementen

Deze werkgroep verzorgt specifieke evenementen, zoals de jaarlijkse seizoensopening of de Markt Groen Deurne.

Coördinatiegroep

Elke werkgroep is vertegenwoordigd in de coördinatiegroep, die regelmatig overleg heeft met het bestuur.

Links naar andere organisaties

Word lid van onze Vriendenkring!

Sta je sympathiek tegenover de Ossenbeemd? Dan kun je vriend worden. Je krijgt dan onze nieuwsbrief ‘de Ossenhoorn’ en wordt op de hoogte gehouden van activiteiten.

Financiën

Financiële ondersteuning

De Ossenbeemd is voor haar inkomsten afhankelijk van de gemeente Deurne en bijdragen van particulieren en bedrijven. Daarnaast is het soms mogelijk voor nieuwe projecten een beroep te doen op projectsubsidies of op specifieke fondsen op het terrein van natuur, milieu en duurzaamheid.

Donaties

De toegang tot de Ossenbeemd is gratis, wel heb je de mogelijkheid bij je bezoek een kleine donatie te doen in de daarvoor bestemde bus op ons terrein.

Ook is een jaarlijkse donatie voor de Ossenbeemd mogelijk, je word dan vriend van de Ossenbeemd! Klik hier voor meer informatie.

ANBI

Per 1 januari 2015 beschikt de Ossenbeemd over de Anbi-status. Voor ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Dit betekent dat je onder bepaalde voorwaarden giften aan de Ossenbeemd kunt aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Zie hiervoor www.belastingdienst.nl bij voorwaarden voor het aftrekken van (periodieke) giften. Daarnaast hoeft de Ossenbeemd geen erf- of schenkbelasting te betalen.

De Anbi-status is verkregen op basis van de volgende gegevens:

Naam van de instelling : Stichting Natuur- en Milieu Educatie Centrum de Ossenbeemd
RSIN/fiscaal nummer: 806179703
Contactgegevens: Haageind 31, 5751BB Deurne, tel. 0493 320457

Doelstelling

De stichting is op 22 februari 1995 opgericht met als doelstelling:

– ertoe bij te dragen dat de bevolking/doelgroepen zich bewust wordt van de relatie tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving, het opraken van energie en natuurlijke voorraden daaronder begrepen;
– Mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van de bewustwording, via zelf beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking;
– Te bevorderen dat mensen op grond van deze bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de toekomst behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot uitdrukking worden gebracht in hun handelen;
– Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuur- en milieubesef;
– Het bevorderen dat daadwerkelijk wordt gewerkt aan de bescherming van de natuur, het landschap en het milieu.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Eindhoven onder dossiernummer 41093431.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat per 25 januari 2023 uit:

Jacques Moors, voorzitter
Gerard Storms, penningmeester
Rutger Arts, secretaris

Beloningsbeleid: Er worden geen beloningen verstrekt voor de werkzaamheden van de bestuurders. De Ossenbeemd werkt met vrijwilligers.

Ook vrijwilliger worden? Klik hier.

Financiële verantwoording 

Lees hier ons privacy beleid.

Word lid van onze Vriendenkring!

Wij stellen je steun zeer op prijs: al vanaf € 25 per jaar ben je lid van onze Vriendenkring. Je ontvangt dan als je wilt onze nieuwsbrief ‘de Ossenhoorn’ met daarin informatie over onze activiteiten.